موضوع مقاله : بررسی تشابهات تعزیه امام حسین (ع) و فیلم مصائب مسیح (ع)

هادی درویشی کد 21 چاپ 2022.Apr.28 موضوع :بررسی تشابهات تعزیه امام حسین (ع) و فیلم مصائب مسیح (ع) صفحه : . ناشر : . دانلودها : .

لينکهاي مرتبط