عنوان: آثار و نتايج نهضت عاشورا

متن فارسی:

منبع: عاشورا في الادب العاملي المعاصر، ص 54 به نقل از منتخب طريحي و مقتل ابي مخنف.

بیشتر بدانیم

زبان سایت را انتخاب نمایید