نام مقاتل: فیض الدموع

نگارنده مقتل: محمدابراهیم بن محمدمهدی

منبع: ahlolbait.com

بیشتر بدانیم

نام مقاتل: مَقتَلُ الحُسَین علیه‌السّلام (مقتل خوارزمی)

نگارنده مقتل: موفق بن احمد خوارزمی

منبع: ahlolbait.com

بیشتر بدانیم

نام مقاتل: نفس المهموم

نگارنده مقتل: شیخ عباس قمی

منبع: ahlolbait.com

بیشتر بدانیم

نام مقاتل: تسمیة من قتل مع الحسین

نگارنده مقتل: فضیل بن رسان کوفی

منبع: ahlolbait.com

بیشتر بدانیم

نام مقاتل: لواعج الاشجان فی مقتل الحسین

نگارنده مقتل: سید محسن امین

منبع: ahlolbait.com

بیشتر بدانیم

زبان سایت را انتخاب نمایید