نام مکان: اجفر

معنا:

منبع: http://www.ashoora.ir

بیشتر بدانیم

نام مکان: کربلا

معنا: کربلا از دیدگاه لغوی:کرب بلا

منبع: کتاب اینجا کربلاست، جلد اول تفسیر و حدیث، تاریخ و جغرافی، نوشته‌ی سید مجتبی بحرینی و ویکی شیعه

بیشتر بدانیم

نام مکان: نینوا

معنا: معنا

منبع: عنوان منبع

بیشتر بدانیم

زبان سایت را انتخاب نمایید

نام مکان: اجفر

معنا:

منبع: http://www.ashoora.ir

بیشتر بدانیم

نام مکان: کربلا

معنا: کربلا از دیدگاه لغوی:کرب بلا

منبع: کتاب اینجا کربلاست، جلد اول تفسیر و حدیث، تاریخ و جغرافی، نوشته‌ی سید مجتبی بحرینی و ویکی شیعه

بیشتر بدانیم

نام مکان: نینوا

معنا: معنا

منبع: عنوان منبع

بیشتر بدانیم

زبان سایت را انتخاب نمایید