نام قبیله: بنو أسد

محل زندگی:

منبع: شبكة علم الإسلام islamology.com :: فهرس موسوعة عاشوراء

بیشتر بدانیم

زبان سایت را انتخاب نمایید

نام قبیله: بنو أسد

محل زندگی:

منبع: شبكة علم الإسلام islamology.com :: فهرس موسوعة عاشوراء

بیشتر بدانیم

زبان سایت را انتخاب نمایید