نام لقب:
مکروب

معنی:

اندوهگين

نام لقب:
لهفان

معنی:

ستمديده

نام لقب:
قتيل العبرات

معنی:

کشته‏ي اشکها

نام لقب:
عطشان

معنی:

تشنه

نام لقب:
شبير

معنی:
نام پسر هارون

نام لقب:
سيدالشهداء

معنی:

سرور و سالار شهيدان

نام لقب:
سبط النبي

معنی:

نواده حضرت رسول

نام لقب:
سبط اصغر

معنی:
نواده ‏ي کوچکتر رسول خدا

نام لقب:
خامس آل عبا

معنی:
پنجمين نفر از «اصحاب کساء» است

نام لقب:
ثارالله

معنی:

‏ خون خدا

نام لقب:
ابو عبدالله

معنی:

 اباعبدالله (در حالت نصب و جر) که در حالت رفع ابو عبدالله می شود

نام لقب:
ابوالمجاهدين

معنی:
پدر جهادگران

نام لقب:
ابو الشهداء

معنی:
پدر شهیدان

نام لقب:
ابو الاحرار

معنی:
«پدر آزادگان»

زبان سایت را انتخاب نمایید

نام لقب:
مکروب

معنی:

اندوهگين

نام لقب:
لهفان

معنی:

ستمديده

نام لقب:
قتيل العبرات

معنی:

کشته‏ي اشکها

نام لقب:
عطشان

معنی:

تشنه

نام لقب:
شبير

معنی:
نام پسر هارون

نام لقب:
سيدالشهداء

معنی:

سرور و سالار شهيدان

نام لقب:
سبط النبي

معنی:

نواده حضرت رسول

نام لقب:
سبط اصغر

معنی:
نواده ‏ي کوچکتر رسول خدا

نام لقب:
خامس آل عبا

معنی:
پنجمين نفر از «اصحاب کساء» است

نام لقب:
ثارالله

معنی:

‏ خون خدا

نام لقب:
ابو عبدالله

معنی:

 اباعبدالله (در حالت نصب و جر) که در حالت رفع ابو عبدالله می شود

نام لقب:
ابوالمجاهدين

معنی:
پدر جهادگران

نام لقب:
ابو الشهداء

معنی:
پدر شهیدان

نام لقب:
ابو الاحرار

معنی:
«پدر آزادگان»

زبان سایت را انتخاب نمایید