نام لقب: شبير

معنی:

نام پسر هارون
بیشتر بدانیم

نام لقب: سيدالشهداء

معنی:

سرور و سالار شهيدان

بیشتر بدانیم

نام لقب: سبط النبي

معنی:

نواده حضرت رسول

بیشتر بدانیم

نام لقب: سبط اصغر

معنی:

نواده ‏ي کوچکتر رسول خدا
بیشتر بدانیم

نام لقب: خامس آل عبا

معنی:

پنجمين نفر از «اصحاب کساء» است
بیشتر بدانیم

نام لقب: ابو عبدالله

معنی:

 اباعبدالله (در حالت نصب و جر) که در حالت رفع ابو عبدالله می شود

بیشتر بدانیم

زبان سایت را انتخاب نمایید