عنوان: آل الله

معنا:

خاندان خدا، اهل بیت پیامبر «ص »
 

منبع: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=751087

بیشتر بدانیم

عنوان: تباکی

معنا:

حالت گریه گرفتن

منبع: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=749208&Keyword

بیشتر بدانیم

عنوان: ذو الجناح

معنا:

بالدار، نام اسب حسين بن علي «ع »

منبع: http://www.tebyan-zn.ir/up/zahra900/263748/default.html

بیشتر بدانیم

عنوان: تربت

معنا:

خاک-خاک قبر امام حسین «ع »

منبع: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=749208&Keyword

بیشتر بدانیم

عنوان: تسبیح تربت

معنا:

از تربت تسبیح درست کردن

منبع: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=749208&Keyword

بیشتر بدانیم

عنوان: قتل صبر

معنا:

دست بسته کشته شدن
 

منبع: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=763455

بیشتر بدانیم

عنوان: صاحب لواء حسین

معنا:

صاحب لواء حسین

منبع: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=763455

بیشتر بدانیم

عنوان: شبه پيغمبر

معنا:

شبیه پیامبر اسلام (ص)

منبع: http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-28836.aspx

بیشتر بدانیم

عنوان: شب مردم غريب و از يار و ديار دور افتاده

معنا:

قطعه قطعه , تکه تکه , پاره پاره , ذره ذره
 

منبع: https://www.almaany.com/fa/dict/ar-fa/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7/

بیشتر بدانیم

عنوان: شام غريبان

معنا:

شب مردم غريب و از يار و ديار دور افتاده
 

منبع: http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-28836.aspx

بیشتر بدانیم

عنوان: ادب الطف

معنا:

به معناي ادبيات عاشوراست.طف، نام سرزمين کربلاست

منبع: «شعراء کربلا، او الحائريات‏» علي الخاقاني -الذريعه، ج 14، ص 194

بیشتر بدانیم

عنوان: خون تازه

معنا:

خون تازه (دم عبيط)

منبع: [1] بحار الانوار، ج 45، ص 204، اثبات الهداة، حر عاملي، ج 5، ص 180، امالي صدوق، ص 142. [2] احقاق الحق، ج 11، ص 462 و 482. [3] بحار الانوار، ج 45، ص 231.

بیشتر بدانیم

زبان سایت را انتخاب نمایید

عنوان: آل الله

معنا:

خاندان خدا، اهل بیت پیامبر «ص »
 

منبع: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=751087

بیشتر بدانیم

عنوان: تباکی

معنا:

حالت گریه گرفتن

منبع: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=749208&Keyword

بیشتر بدانیم

عنوان: ذو الجناح

معنا:

بالدار، نام اسب حسين بن علي «ع »

منبع: http://www.tebyan-zn.ir/up/zahra900/263748/default.html

بیشتر بدانیم

عنوان: تربت

معنا:

خاک-خاک قبر امام حسین «ع »

منبع: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=749208&Keyword

بیشتر بدانیم

عنوان: تسبیح تربت

معنا:

از تربت تسبیح درست کردن

منبع: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=749208&Keyword

بیشتر بدانیم

عنوان: قتل صبر

معنا:

دست بسته کشته شدن
 

منبع: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=763455

بیشتر بدانیم

عنوان: صاحب لواء حسین

معنا:

صاحب لواء حسین

منبع: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=763455

بیشتر بدانیم

عنوان: شبه پيغمبر

معنا:

شبیه پیامبر اسلام (ص)

منبع: http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-28836.aspx

بیشتر بدانیم

عنوان: شب مردم غريب و از يار و ديار دور افتاده

معنا:

قطعه قطعه , تکه تکه , پاره پاره , ذره ذره
 

منبع: https://www.almaany.com/fa/dict/ar-fa/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7/

بیشتر بدانیم

عنوان: شام غريبان

معنا:

شب مردم غريب و از يار و ديار دور افتاده
 

منبع: http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-28836.aspx

بیشتر بدانیم

عنوان: ادب الطف

معنا:

به معناي ادبيات عاشوراست.طف، نام سرزمين کربلاست

منبع: «شعراء کربلا، او الحائريات‏» علي الخاقاني -الذريعه، ج 14، ص 194

بیشتر بدانیم

عنوان: خون تازه

معنا:

خون تازه (دم عبيط)

منبع: [1] بحار الانوار، ج 45، ص 204، اثبات الهداة، حر عاملي، ج 5، ص 180، امالي صدوق، ص 142. [2] احقاق الحق، ج 11، ص 462 و 482. [3] بحار الانوار، ج 45، ص 231.

بیشتر بدانیم

زبان سایت را انتخاب نمایید